خطونه کور

مهرباني وکړئ لاندې د خپل ماشوم کال ګروپ باندې کلیک وکړئ ترڅو د لیکونو کاپي وګورئ چې پدې وروستیو کې د ماشومانو سره کور ته استول شوي دي.

LETTERS HOME